Vector Architects creates public location with Changjiang Art Museum
Digital digital photography is by Chen Hao. LDI designer: Li Mo
. Building design: Xue Wei, Zhong Zhihong, Tian Xi.
Electric in addition to mechanical design: Shen Juan, Hao Shufang, Zhang Jianxia, Shi Kefeng, Li Yingping. Lights professional: X Studio, School of Architecture, Tsinghua University.

Also mechanical as well as electric design: Shen Juan, Hao Shufang, Zhang Jianxia, Shi Kefeng, Li Yingping. Lights specialist: X Studio, School of Architecture, Tsinghua University.