Vector Architects produces public area with Changjiang Art Museum
Digital photography is by Chen Hao. LDI engineer: Li Mo.
Architectural layout: Xue Wei, Zhong Zhihong, Tian Xi.
Electrical as well as mechanical style: Shen Juan, Hao Shufang, Zhang Jianxia, Shi Kefeng, Li Yingping. Lights specialist: X Studio, School of Architecture, Tsinghua University.

Digital photography is by Chen Hao. LDI engineer: Li Mo.
Electrical and also mechanical layout: Shen Juan, Hao Shufang, Zhang Jianxia, Shi Kefeng, Li Yingping. Lights expert: X Studio, School of Architecture, Tsinghua University.